Artikel 1: definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- hondenschool: Hondenschool Joekelz.;
- cursist: degene die met zijn of haar hond deelneemt aan de cursussen van de hondenschool;
- instructeurs: medewerkers en vrijwilligers van de hondenschool die de cursussen verzorgen;
- deze voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Hondenschool Joekelz

 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de hondenschool en de cursist waarop de hondenschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 3: aangaan van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de hondenschool en de cursist wordt schriftelijk aangegaan door middel van het invullen van een inschrijfformulier.
3.2 De cursist verklaart door middel van ondertekening dan wel het elektronisch verzenden van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee nadrukkelijk in te stemmen.
3.3 De hondenschool alsmede haar instructeurs hebben het recht cursisten (zowel hond als eigenaar) voor aanvang van of tijdens te cursus te weigeren indien:
a) het cursusgeld niet tijdig en volledig is voldaan;
b) de hond naar het oordeel van de hondenschool dan wel haar instructeurs ontoelaatbaar agressief of onhandelbaar gedrag vertoont;
c) de cursist correctiematerialen toepast of ander dieronvriendelijk gedrag vertoont jegens de eigen of anderen hond(en);
d) de cursist de cursus verstoort;
3.4 De cursist is verplicht zijn of haar hond die deelneemt aan groepslessen in te enten, waaronder mede inbegrepen de (neus)enting tegen kennelhoest. De hondenschool kan de cursist weigeren indien zijn of haar hond onvoldoende is ingeënt.

3.5 Door inschrijving geeft de cursist toestemming aan Hondenschool Consequent, zijn of haar gegevens met betrekking tot zijn of haar naam, adres, emailadres en naam, ras en leeftijd van het bij Hondenschool Consequent ingeschreven dier, te verstrekken aan derden.

Artikel 4: betaling

4.1: Betalingen vinden uitsluitend plaats per bank of contant.
4.2 De betaling dient uiterlijk voor aanvang van de cursus te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de cursist de deelname kan worden ontzegd conform artikel 3.2 sub a van deze voorwaarden.
4.3 Indien betaling niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, worden administratiekosten in rekening gebracht, welke kosten minimaal worden vastgesteld op een bedrag ad €10,--.
4.4 De reeds betaalde les en cursusgelden worden niet gerestitueerd, ongeacht de reden van het verzoek.

Artikel 5: annulering van cursussen

5.1 De cursusdata, tijden, plaats en tarieven zijn onder voorbehoud.
5.2 De hondenschool behoudt zich het recht voor de cursusdata, tijden, plaats en tarieven te wijzigen.
5.3 De cursisten hebben in het geval als omschreven in artikel 5.2. het recht hun inschrijving te annuleren tot uiterlijk zeven dagen nadat de wijziging bekend is gemaakt.

 

Artikel 6: huisregels

6.1 Het is verboden dat de honden op het trainingsveld ontlasten. In voorkomend geval is de cursist verplicht de ontlasting van zijn of haar hond op te ruimen, bij gebreke waarvan de cursist de deelname aan de cursus kan worden ontzegd.
6.2 Indien de hond van de cursist ziek is, dient de cursist dit voorafgaand aan de cursus aan de instructeur door te geven, zodat besmetting kan worden voorkomen. De instructeur kan de hond en de cursist de deelname aan de cursus ontzeggen indien het gevaar van besmetting groot is.
6.3 Loopse honden worden niet toegelaten tot de cursus. In uitzonderingsgevallen kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de instructeur.

6.4 Er worden geen corrigerende middelen gebruikt (slipkettingen, sliplijnen, schokbanden, etc.)

 

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1 De hondenschool noch haar instructeurs zijn aansprakelijk te stellen voor schade in de breedste zin des woords en/ of letsel opgelopen voor, tijdens of na de cursussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
7.2 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade in de breedste zin des woords die zijn of haar hond veroorzaakt aan de hondenschool, de instructeurs, de overige cursisten, de honden van mede cursisten of trainers en derden. De cursist dient zelf WA verzekerd te zijn, ook voor zijn of haar hond.
7.3 Deelname aan de cursussen is geheel op eigen risico.

 

Artikel 8: geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten die de hondenschool sluit is het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de hondenschool is gevestigd.

 

Artikel 9: wijziging voorwaarden

9.1 De hondenschool is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De hondenschool zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de cursist toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens cursist in werking zodra hem of haar de wijziging is meegedeeld of kenbaar gemaakt.

Interesse in een hondencursus bij Joekelz?

 

Positieve hondentraining. Omgeving Weert, Valkenswaard, Heeze, Leende, Hamont, Soerendonk, Maarheeze, Budel, Eindhoven, Aalst, Waalre, Zuid-Oost Brabant.